تشریح جایگاه ایران در معادلات انرژی از سوی رئیس مطالعات بین المللی وزارت نفت