تلاش کویت برای کسب عضویت شورای امنیت: کشورهای آسیایی از ما حمایت می کنند