گزارشی از کم‌کاری در مسکن مهر پردیس؛ واحدها را ناقص تحویلمان دادند