رسانه پاکستانی: دیپلمات کهنه کار اسپانیا در پاکستان خودکشی کرد