اتحادیه اروپا حمله به عزاداران حسینی در افغانستان را محکوم کرد