طوفان نیکول در راه آمریکا/ برمودا میزبان باد و باران خواهد بود