بخش عمده‌ای از فاضلاب‌های خانگی وارد شبکه اصلی تصفیه فاضلاب نمی‌شود