طرح دوباره نظام ریاستی، سرخط روزنامه های ترکیه / 22مهر