توافق برای خروج افراد مسلح از شهرک های قدسیا و الهامه در حومه دمشق، سرخط روزنامه های سوریه/ پنجشنبه22 مهر