افزایش قیمت ها در انگلیس به دنبال کاهش شدید ارزش پوند کلید خورد