صدر خطاب به اردوغان؛ به احترام خودت بروی بهتر از آن است که رانده شوی!