پایه های لرزان عمارت تاریخی فخرالدوله در مدرسه راهنمایی!