دستگیری تروریست های تکفیری با صد کیلو مواد منفجره در کشور!