بزرگترین امر به معروف مجاهدت برای نابودی تکفیری ها و استکبار جهانی است