فصل جدید همکاری های بین المللی/کشورهای صنعتی در پی گسترش روابط با ایران