دیوید آلیانس؛ گرگی در لباس میش/ کفتار یهودی در طمع رویای خام + تصاویر