رزمایش مصر و روسیه با مشارکت جمال عبدالناصر، انور سادات و دریادار کوزنتسوف