آلمانی ها برای شهرهای ایران چه هدیه های میلیونی دارند؟