روحانی برای ارائه برنامه‌هایش فرصت جدیدی به دست آورد