رفتار حسینی باید معطوف به ژرف‌نگری و شعور در برابر سطحی‌نگری و شور باشد