واحدها را ناقص تحویلمان دادند/نه آب داریم نه برق و گاز!