پنتاگون: ارزیابی های اولیه حاکی از انهدام سه سایت راداری یمن است