یک جناح سیاسی روی تریبون های مذهبی سرمایه گذاری کرده است