اهداف آنکارا از زیر سوال بردن توافق لوزان و سایکس پیکو