مانع اصلی اجرا نشدن برجام کدام کشور است؟/موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت