ارنست: به تلاش برای کاستن از خشونت های سوریه ادامه می دهیم