ارتش میانمار 10 نفر را در استان مسلمان نشین راخین کشت