شروع جنگ قیمت ها با کاهش ارزش پوند سرخط روزنامه های انگلیس/22 مهرماه ماه