اسپوتنیک: هند نخستین محموله نفت برای ذخیره راهبردی خود را از ایران دریافت کرد