عرضه نرم‌افزار رمزگشایی خط میخی به بازار تا ماه آینده