وضعیت بحرانی پادشاه تایلند سرخط روزنامه های مالزی/ 22 مهر