اف بی آی در حال بررسی امکان عمدی بودن سقوط هواپیما در کنتیکت است