ارنست: همه توانایی های خود را برای حفاظت از انتخابات به کار می گیریم