انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات/ صدای کشاورزان به جایی نمی رسد