ادامه رسوایی اخلاقی ترامپ؛ مدارک جنجالی بیشتری منتشر شد