هر دو روزنامه اصلی آمریکا از ادامه مشارکت آمریکا در حمله به یمن انتقاد کردند