برقراری ثبات در آفریقا؛‌ راه حل بحران پناهجویان در اروپا