تحویل 72 پروژه آموزشی در تهران/ پروژه نیمه تمام بلاتکلیف نداریم