ثبت نام 3میلیون و670 هزار خانوار تا ساعت 18 چهارشنبه در سرشماری اینترنتی