عیادت قائم مقام وزارت بهداشت از خانواده دکتر صلحی در تبریز