یک جهش ژنی خاص در بدن می‌ تواند پتانسیل چاقی افراد را افزایش دهد