بیلد اخیر ویندوز 10، پنج آسیب پذیری بحرانی را برطرف می کند