رئیس فدراسیون اسکیت: اساسنامه فعلی فدراسیون بدون اشکال است