دستگیری تعدادی از تروریست‌های تکفیری خارجی با بیش از 100 کیلوگرم مواد انفجاری