انصاری: عده ای به خاطر منافع سیاسی با ادعای حسینی بودن، بذر ناامیدی می پاشند