کاخ سفید: روابط کنونی مسکو- واشنگتن «فوق العاده بغرنج» است