اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم روسیه به دلیل عملیات حلب است