«پيمان پولی دوجانبه»، ابزار موثر کشورها برای شکستن آقايی آمريکا در اقتصاد جهان