ایران حمله به عزاداران حسینی در شهرهای مختلف نیجریه را محکوم کرد