مصدومان حادثه ظهر عاشورا در زارچ یزد در سلامت هستند